top of page

Algemene voorwaarden workshops door Fotografie Charles Borsboom

Definities
Fotografie Charles Borsboom: rechtspersoon die workshops, cursussen en/of reizen aanbiedt.
Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop, cursus of reis van Fotografie Charles Borsboom deel te nemen.
Workshop: een workshop, cursus of reis die door Fotografie Charles Borsboom wordt uitgevoerd en gerealiseerd.

Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops tussen Fotografie Charles Borsboom en Deelnemer, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Aanmelden en tot stand komen overeenkomst
Door aanmelding voor een workshop komt een overeenkomst tussen Deelnemer en Fotografie Charles Borsboom tot stand. Na aanmelding ontvangt Deelnemer een bevestiging van deelname.

Prijzen
Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Fotografie Charles Borsboom staat vermeld. In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen.  
Als op een workshop BTW van toepassing is, is de vermelde prijs inclusief het geldende Btw-tarief. De prijs zal worden aangepast bij wijzigingen in het Btw-regime en/of de hoogte van de geldende Btw-tarieven.

Annuleren door Deelnemer
Deelnemer kan tot 8 weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren.
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald. 
Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag verschuldigd. Fotografie Charles Borsboom zal zich inspannen om een vervanger te zoeken. Ook zal Fotografie Charles Borsboom zich inspannen om kosten bij derden die al gemaakt zijn of nog gemaakt moeten gaan worden te beperken. 
Deelnemer kan in alle gevallen ook zelf voor een vervanger zorgen. 

Verplaatsen en annuleren door Fotografie Charles Borsboom
Fotografie Charles Borsboom behoudt zich het recht voor om een workshop tot drie dagen voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld, inclusief de nieuwe datum van de workshop. Deelnemer heeft het alsdan recht de deelname kosteloos te annuleren.
Fotografie Charles Borsboom behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Indien Fotografie Charles Borsboom een workshop annuleert ontvangt Deelnemer het reeds betaalde bedrag voor de workshop volledig retour.

Factureren en betalen
(Direct) na aanmelding ontvangt Deelnemer een factuur met de prijs van de workshop. De factuur dient binnen de op de rekening gestelde termijn betaald te worden.
Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor Fotografie Charles Borsboom voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Wijzigingen in Algemene voorwaarden
Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.

Aansprakelijkheid
Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. Fotografie Charles Borsboom is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ontstaan voor Deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan. 

Geschillen en toepasselijk recht
Bij geschillen tussen Deelnemer en Fotografie Charles Borsboom zal getracht worden om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. 
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page